บทความเพื่อสุขภาพ

แนะประเมินความเสี่ยงโรคระบบประสาท Dec 22, 2015

แนะประเมินความเสี่ยงโรคระบบประสาท

ปัจจุบันวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์ ที่ก้าวหน้า ทำให้คนมีอายุยืนยาวขึ้น เห็นได้จากจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมถึง 15% และคาดว่าจะมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นถึง 30% ภายใน 30 ปี

ซึ่งการมีประชากรสูงอายุที่มากขึ้นอาจนำมาสู่ อัตราความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ของผู้สูงอายุที่ มากยิ่งขึ้นตามความเสื่อมถอยของอายุ โดยเฉพาะโรคทางระบบประสาท นับเป็นโรคหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับอายุเป็นอย่างมาก
ศ.นพ.นิพนธ์  พวงวรินทร์ หัวหน้าสาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และประธานมูลนิธิเพื่อโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิเพื่อโรคระบบประสาท แห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงของประชาชนผู้สูงอายุต่อโรคทางระบบประสาท ซึ่งนับวันยิ่งมีอัตราสูงขึ้น จึงมุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุเพื่อให้รู้หลักการดูแลตนเอง รวมถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อให้ช่วยกันดูแลและใส่ใจญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ในวัยผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด อันจะช่วยให้สามารถหาทางป้องกันและรักษาโรคได้อย่างทันท่วงที เพราะปัจจุบันประชาชนยังมีความรู้ไม่เพียงพอที่จะดูแลตนเอง หรือมักคิดว่าอาการขี้ลืมเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้สูงอายุ แต่ในความเป็นจริงแล้ว คือการค่อยๆ เข้าสู่ความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ ซึ่งหากไม่รักษาภายในระยะเวลา 10 ปี อาจทำให้อาการมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จนไม่สามารถจำอะไรได้เลย
ทางด้าน พ.อ.พิเศษ ดร.น.พ.โยธิน ชินวลัญช์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านอายุรกรรมสมองและระบบประสาท โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กล่าวเพิ่มเติมว่า สมองของ คนเราเป็นอวัยวะที่มีความ สำคัญในการควบคุมการทำงานด้านความจำ ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์และพฤติกรรม ดังนั้นเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นก็อาจส่งผลให้สมองมีความ ผิดปกติเกิดขึ้นได้ โดยโรคที่เกี่ยวข้องกับสมองและระบบประสาท สามารถพบได้บ่อยในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ สามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้
โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ เชื่อว่าสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย อาทิ อายุที่เพิ่มขึ้น พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น แม้ว่าโรค ดังกล่าวจะยังไม่มียารักษาโรคได้โดยตรง แต่ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าขึ้นจึงทำให้สามารถชะลอโรคได้  อาทิ มีการวินิจฉัยโรคสมองเสื่อมอัลไชเมอร์ในระยะเริ่มแรกก่อน จะเกิดอาการสมองเสื่อมโดยใช้ PET Scan เพื่อหา สารเบต้าอมีลอยด์และสารเทาว์โปรตีน การวินิจฉัยแยกโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์จากโรคสมองเสื่อมชนิดอื่นๆ เช่น โรคสมองเสื่อมส่วนหน้า ก็มีความสำคัญเพื่อให้การรักษาได้ ถูกต้อง ดังนั้นการตรวจวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะ เริ่มแรก รวมถึงมีการป้องกันดูแลตนเองที่ดี ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการ เกิดโรคหรือชะลอตัวโรคให้ช้าลงได้
โรคลมชัก ผู้ป่วยจะมีอาการเหม่อลอย มีความจำขาดหายเป็นช่วง พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป อาการเหล่านี้อาจพบได้ บ่อยกว่าอาการเกร็งกระตุกที่คนทั่วไปรู้จักว่าเป็นอาการของโรคลมชัก จึงมักทำให้ตัวผู้ป่วยเอง ญาติ หรือคนใกล้ชิด ไม่สามารถสังเกต ได้ว่าผู้ป่วยกำลังมีอาการของโรคลมชัก จึงมีความ เสี่ยงที่จะไม่สามารถทำการรักษาได้ทันท่วงที ทั้งนี้ สิ่งสำคัญมากที่สุดของโรคลมชัก คือการรักษาที่ต้องทำอย่างทันทีและเร่งด่วน
ถึงตรงนี้การตระหนักถึงความสำคัญ ในการตรวจประเมินความเสี่ยงโรคทางระบบประสาทนับว่ามีความสำคัญมาก เพราะหากพบโรคแล้วเริ่มรักษาได้เร็ว ก็จะช่วยลดความรุนแรงของ อาการ และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน
แหล่งข้อมูล www.thaihealth.or.th