บทความเพื่อสุขภาพ

May 18, 2012

ภาวะเบาหวาน ป้องกัน ดูแล แก้ไขได้

โดย ศ.น.พ.สุนทร  ตัณฑนันทน์    
นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การวินิจฉัยสำหรับผู้มีภาวะเบาหวาน

 • ตรวจหาระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด
 • ถ้าตรวจเมื่อเวลาใด ๆ ก็ตามมีน้ำตาล 200 ม.ก.% หรือมากกว่า (> 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร)
 • ตรวจน้ำตาลในเลือดเมื่ออดอาหารไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง มีน้ำตาล 126 มก.% หรือมากกว่า (> 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร)
วินิจฉัยได้ว่าเป็นโรคเบาหวาน

อาการของผู้ที่มีภาวะเบาหวาน

 • ปัสสาวะมาก
 • กระหายน้ำมาก
 • ตามัว
 • ไม่มีแรง
 • ผอมลง (โดยตนเองไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใด)

โรคแทรกซ้อนรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่มีภาวะเบาหวาน

 • โรคตา
 • โรคไต
 • โรคของเส้นประสาท
 • โรคของหลอดเลือดหัวใจ
 • โรคของหลอดเลือดที่ขาและเท้า
 • โรคของหลอดเลือดสมอง

โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดที่พบในผู้มีภาวะเบาหวาน

โรคหลอดเลือดที่เกิดขึ้นแบ่งได้เป็น 3 ประเภท

 1. โรคหลอดเลือดที่เกิดขึ้นกับหัวใจ  มีอาการเจ็บหน้าอก, เจ็บหัวใจเฉียบพลัน (อาจถึงสิ้นชีวิตได้), หัวใจล้มเหลว
 2. โรคหลอดเลือดที่เกิดขึ้นกับหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์    อัมพาต สมองเสื่อม
 3. โรคหลอดเลือดที่เกิดขึ้นกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงขา และเท้า อาการปวดขา (เป็นตะคริว), ขาดเลือดไปเลี้ยง ทำให้เนื้อตายเน่าดำ(gangrene)  
ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดเหล่านี้
พบในคนเป็นโรคเบาหวาน 2 ถึง 4 เท่ามากกว่าคนที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน

อ่านรายละเอียด