ไม่รับ ไม่ให้ ไม่ใช้ ภาชนะโฟม ไม่รับ ไม่ให้ ไม่ใช้ ภาชนะโฟม ป้องกันโรค`ดีกว่า`ประกันโรค ป้องกันโรค`ดีกว่า`ประกันโรค กินยาถูกวิธี ลดเสี่ยงเป็นพิษต่อตับ กินยาถูกวิธี ลดเสี่ยงเป็นพิษต่อตับ